Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej : RODO ) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
ROKLA CONSTRUCTION & CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  01-339 Warszawa, ul. Fortuny 9 (dalej "Administrator Wykonawczy") TOWER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  01-339 Warszawa, ul. Fortuny 9 ( dalej „Współadministrator”)

I. Administrator Wykonawczy i Współadministrator wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach :
– zarządzanie relacjami z klientami : nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami, pozyskiwanie klientów, reklama/marketing tj. przedstawienie oferty produktów i usług wykorzystując profilowanie zwykłe, rejestracja klientów i profilowanie, przedstawianie informacji handlowych wykorzystując profilowanie zwykłe – na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, gdy przetwarzanie danych następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą lub/i na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie danych następuje w prawnie uzasadnionym interesie administratora, którym jest pozyskiwanie klientów;
– analiza rynku nieruchomości celem lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji oferowanych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy podaży i popytu, jako prawnie uzasadnione interesy współadministratorów na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO;
– badanie satysfakcji klientów, określanie jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług jako prawnie uzasadnione interesy współadministratorów na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO;
– oferowanie produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania, jako prawnie uzasadnione interesy współadministratorów, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO lub/i na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, gdy przetwarzanie danych następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą;
– oferowanie bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu współadministratorów i naszych partnerów, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO;
– dane osobowe przetwarzane są również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a Administratorem Wykonawczym i Współadministratorami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Wykonawczego i Współadministratorów, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO.
Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Ocena zgromadzonych danych dokonywana jest przez naszych pracowników po zapoznaniu się z przedstawioną przez klienta sytuacją faktyczną oraz osobistymi preferencjami i oznacza przetwarzanie danych osobowych poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych jego cech przy ewentualnym zakupie naszych produktów.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania danych w celu analizy przez nas rynku nieruchomości. Jeżeli skorzysta pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
II. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności nasi partnerzy, dostawcy usług IT, księgowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pośrednicy finansowi, bank, operator pocztowy
III. Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres naszej współpracy, najdłużej przez okres 10 lat od końca naszej współpracy, ze względu na okres przedawnienia niektórych roszczeń cywilnoprawnych (tzw. deliktów). Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przechowywać najdłużej do momentu jej odwołania.
IV. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
V. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Wykonawczego oraz Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
VI. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania.
VII. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy.

VIII. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu.
X. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a. Administrator Wykonawczy i Współadministrator oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
b. Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
c. Administrator Wykonawczy i Współadministrator nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.
d. Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy i Współadministrator zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczego i Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
e. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
* zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
* zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
* regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
* w miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
f. Administrator Wykonawczy i Współadministrator mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

XI. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i ze Współadministratorem, ale to Administrator Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. Oznacza to, że najlepiej, abyś kierowała/ł komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do:
Specjalisty Ochrony Danych, pocztą na adres 01-339 Warszawa, ul. Fortuny 9, (najlepiej z dopiskiem "Specjalista ochrony danych"), emailem na adres krutkowska@kreatordom.pl telefonicznie pod numerem 602336604

Zapraszamy do Biura Sprzedaży

Nowe domy i mieszkania w spokojnych okolicach i kameralnych osiedlach